Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Υπουργείο Παιδείας: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτοςΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010-2011
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σχολικό βιβλίο για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης.


Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2010.
Α. Εισαγωγή:

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
- σ. 34-39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.
- Κεφ. Δ3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ:
- σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)
β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).
δ) σ. 124-126 (Ο μύθος του Ηρός) (σ.σ. αφαιρέθηκε από την ύλη 2010-2011)

V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).
β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).

VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151-153

VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178-179
Β. ΚΕΙΜΕΝΑ:

Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12, 13, 14 και 15.(βλ. τροποποίηση στο τέλος του άρθρου)

ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.
ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2009 (ενότητες 1 - 21).

Αρ.Πρωτ.113360/Γ2/14-9-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλ.: 210-3442238
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 104845/26-08-2010 (Β΄ 1475) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011».
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του νόμου 2909/01 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3475/06 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Tη με αρ. πρ. 63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921 Β’) Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ’ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ’ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» και τη με αρ. πρ. 106529/Γ2/28-9-2007 Υ.Α. «Τροποποίηση της με αρ. πρ. 63442/Γ2/27-8-2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

7. Την με αριθ. πρωτ. 104845/Γ2/26-08-2010 (Β΄ 1475) Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011».

8. Τις με αρ. 10/2010 και 19/2010 πράξεις του τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 104845/26-08-2010 (Β΄ 1475) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του Μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ της Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011 και αφαιρούμε από την Πολιτεία τις ενότητες 14 και 15 στο Ι) Διδαγμένο Κείμενο, Β. Κείμενα, Ι. Πλάτων, οι οποίες εκ παραδρομής περιελήφθησαν στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΧρήστος Α. Κατσαρός

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

ΣΤΟΧΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΞΩΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΤΟΧΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΞΩΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Στοχάσου για λίγο στην ξώπορτα του σπιτιού
Με τις παντούφλες των γυναικών αφημένες
Στο πρώτο το σκαλί
Με το γεράνι ν’ αγκαλιάζει τη μεγάλη τενεκεδένια γλάστρα
Και τα πρασινογάλανα μάτια σου
Να κοιτούν ερευνητικά γύρω
Σα να μην καταλαβαίνουν τι θέλουμε όλοι εμείς
Που περιμένουμε με τα χεριά χωμένα στις μασχάλες σταυρωτά
Με την ψυχή φυλακισμένη πίσω από σάρκες και κόκκαλα
Η πόρτα σε λίγο θα κλείσει σα να μην άνοιξε ποτέ
Και μονοί, μακριά από τη μυσταγωγία αυτής της νύχτας,
Ξεχασμένοι στη μοναξιά που σκορπάνε γύρω τους
Οι κορμοί των δένδρων
Θα νιώθουμε αδυναμία μας μπροστά σε τούτο το κορμί
Που δεν μύρισε όπως τα’ αλλά ιδρώτα και βαρβατήλα
Το λάλημα του πετεινού μένει πάντα να θυμίζει
Την πρώτη ανατριχίλα της προσδοκίας σου.
Χρήστος Κατσαρός 18 Αύγουστου 2010 00:30 π. μ.

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Βότσαλα και Κοχύλια

Βότσαλα και Κοχύλια


Τα παράθυρα τη νύχτα καρώ φεγγάρια
Κι’ εγώ γρύλλος στη θάλασσα.
Ήτανε τ΄ όνειρο μου εγώ
Κι’ ο κόσμος μου
Εκείνο που αγαπούσα.
Η θάλασσα εκοιμότανε.
Η νύχτα θα περνούσε και θα πήγαινα
στην Πόλη – Σερρών για το μεροκάματο,
παίρνοντας μαζί μου λίγο ήλιο,
αλάτι στο κορμί
και στη σκέψη θάλασσα.
Η θύμηση είναι κοχύλι αδειανό
Και η ζωή γεμάτο.
Ανάμεσα από τα σκίνα εκοίταζα.
Το θαύμα της ζωής χτύπαγε μέσα μου
Χρήστος Κατσαρός 16 Αύγουστου 2010
ΤΟ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΝΟΜΑΡΧΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Φωτιάδης Στέφανος Νομάρχης Σερρών

ΤΟ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΝΟΜΑΡΧΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Το να ερμηνεύεις τον καπνό
Και τη στάχτη των άστρων
Έτσι κατά πως το ζητάν οι πέτρες οι παλιές
Κ΄ οι φλέβες των υδάτων
Είναι μια μάταιη αντανάκλαση μισής αληθείας.
Μια φλούδα επισκόπηση της αστραπής των γεγονότων…
Όσο γι αυτό που σου ΄λεγα τις άλλες,
Για την τέφρα του γαλαξία
Και τα απομεινάρια της φωτιάς,
Αυτά εγώ δεν τα χω για πράγματα μεγάλα
Μα τα χειρίζομαι να σοβατίσω την ανάγκη των καιρών.
Γιατί άμα θες να ξέρεις τελικά ποιος είμαι,
Εγώ το λόγο τόνε νιώθω όταν ανοίγει σαν κορίτσι
Κι όταν φωτίζει τη μάτια,
Και τα βιβλία και τα χαρτιά είναι για τους τυφλούς
Και τους τεμπέληδες της ομορφιάς, λέω εγώ …
Αυτά είχα να πω κ.Φωτιάδη Στεφανέ …
Κατσαρός Χρήστος 16 Αύγουστου 2010


Φωτογραφία 7/8/2010 και ώρα 5:23 Μ.μ. στην Πορταριά Πηλίου & στον διαγωνισμό Λογοτεχνίας – Ποίησης και Ζωγραφικής
Κατσαρός Χρήστος Συγγραφέας-Ποιητής και Ζωγράφος/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην Κριτική Επιτροπή διαγωνισμού 7&8 Αύγουστου 2010

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΤΩΣΑΝ ΟΙ ΘΕΟΦΡΟΝΕΣ
Τό ἡμερολόγιον σημειώνει 15 Αὐγούστου, καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μεγαλύτερη ἀπό τίς θεομητορικές ἑορτές, τήν ἁγία Κοίμησι καί τήν εἰς οὐρανούς Μετάστασι τῆς ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

«Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες», βροντοφωνάζει ὁ ἱερός ὑμνῳδός, διά τῆς ἀκροστιχίδος τοῦ Κανόνος, ὁ ὁποῖος ἐψάλη ἐνωρίτερα εἰς τόν Ὄρθρον. Νά γιορτάσουν, νά χαροῦν, νά πανηγυρίσουν ὅσοι φρονοῦν τά τοῦ Θεοῦ! Οἱ πιστοί δηλαδή, ἐκεῖνοι πού ἀγαποῦν τόν Χριστόν, Τόν προσκυνοῦν ὡς Θεόν καί Σωτῆρα των, καί μαζί Του σέβονται καί εὐλαβοῦνται καί ἀγαποῦν Ἐκείνην, ἡ ὁποία μᾶς Τόν ἐχάρισε ὡς ἄνθρωπον καί Θεόν ταὐτοχρόνως, Ἐκείνην ἡ ὁποία Τόν ἐβάστασε ἀσπόρως εἰς τήν ἁγίαν κοιλίαν Της καί Τόν ἐγέννησε παρθενικώτατα, Τόν ἐθήλασε μητρικῶς, Τόν ἐμεγάλωσε κατά τό ἀνθρώπινον, καί εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Θεοτόκος εἰς τούς αἰῶνας.

Ἀνταποκρινόμενοι προθύμως καί ἐμεῖς στήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, ἐσπεύσαμε στόν πάνσεπτο τοῦτο Ναό τοῦ Άνω Πορροίων Σερρών, πού εἶναι ἀφιερωμένος στήν Χάρι Της καί πανηγυρίζει τήν ἁγία Κοίμησί Της, καί φέραμε νά καταθέσωμε στήν ἱερά εἰκόνα Της ὅλη τήν εὐλάβεια, ὅλη τήν ἀφοσίωσι, ὅλο τόν σεβασμό, ὅλη τήν ἀγάπη, ἀλλά καί ὅλη τήν ἐλπίδα μας. Ἤλθαμε νά κυκλώσωμε τόν ἅγιο κράββατο, στόν ὁποῖο εὑρίσκεται «τρανῶς ἡπλωμένη, ὑπτία», ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς. Νά ἀντικρύσωμε κλειστά τά πεντακάθαρα μάτια πού ἔβλεπαν «αὐτοψεί» τόν ἴδιο τόν προαιώνιο Μονογενῆ Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ. Συνεσταλμένα τά ἅγια χέρια πού Τόν ἐβάστασαν καί Τόν ὑπηρέτησαν. Ἁπλωμένα σεμνοπρεπέστατα τά πάντιμα πόδια, πού σέ τούτη τή ζωή περιεπάτησαν ἀποκλειστικῶς καί μόνον τήν ὁδόν τοῦ θείου θελήματος, τήν ὁδόν τῆς ὑπακοῆς εἰς τό σχέδιον τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, τήν ὁδόν τῆς ἀρετῆς καί ἁγιότητος! Νά ἰδοῦμε κλειστό τό στόμα καί τά χείλη, ἀπ᾿ ὅπου, ὡς ὀσμή μύρου πολυτίμου καί εὐωδίας πνευματικῆς, ἐξήρχοντο αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ, ἡ καθαρά καί ἁγία προσευχή, ὁ λόγος τῆς καρδίας ὁ ἀγαθός, ὁ στηριγμός καί ἡ παραμυθία τῶν Ἀποστόλων καί ὅλων τῶν πιστῶν! Ἤλθαμε νά προσκυνήσωμε τό Θεοδόχον σῶμα τῆς Μητρός τοῦ Ἠγαπημένου, ἡ ὁποία εἶναι καί Μητέρα ὅλων μας, κατά τήν υἱοθεσίαν, τήν ὁποίαν ἐδεχθήκαμε διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματός μας καί τῆς εἰσόδου μας στήν Ἐκκλησία. Ἤλθαμε νά λάβωμε τήν μητρική εὐχή καί εὐλογία Της, πολύτιμο ἐφόδιο στήν πορεία μας πρός τόν Υἱόν Της, καί μέγα ὅπλον καί φυλακτήριον στόν καθημερινό μας ἀγῶνα κατά τῆς ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου καί, τοῦ πατρός των, τοῦ διαβόλου.

Ἤλθαμε νά Τῆς ἀνάψωμε κερί, νά Τῆς προσφέρωμε εὐῶδες θυμίαμα, νά Τήν στολίσωμε μέ ἄνθη! … Τό κερί εἶναι φῶς, τό θυμίαμα εἶναι ἄρωμα, τά ἄνθη εἶναι ὀμορφιά! Ἀλλά Ἐκείνη εἶναι γεμάτη φῶς! Φῶς ἱλαρό, ἀνέσπερο, αἰώνιον, τό φῶς τοῦ Υἱοῦ Της, τό φῶς τῆς Θεότητος τό ἄκτιστον. Εἶναι ἡ νοητή Σελήνη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ στερεώματος, πού φωτίζεται ἄπλετα ἀπό τόν νοητό Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης καί χαρίζει καί σέ μᾶς φῶς, γλυκασμό, παρηγορία! Εἶναι ἆραγε τυχαῖον ὅτι ὁ Αὔγουστος ἔχει τήν πιό ὄμορφη, τήν πιό λαμπρή πανσέληνο ὅλου τοῦ χρόνου; …

Ἀλλ᾿ Ἐκείνη εἶναι «μῦρον ἐκκενωθέν», καί ὡς πρόσωπο καί ὡς ὄνομα. Εἶναι τό πιό εὐωδιαστό ἄρωμα πού ἐμύρισέ ποτε τόν κόσμον. Ὅλη Της ἡ ζωή, ὅλη Της ἡ παρουσία, ὅλη Της ἡ πολιτεία, ὑπῆρξε «ὀσμή εὐωδίας πνευματικῆς», πού ἐπλημμύρισε τήν γῆ καί τόν οὐρανό, σήμερον δέ, στήν ζωαρχική Της Κοίμησι, πλημμυρίζει καί τά καταχθόνια! …

Ἀλλά Ἐκείνη εἶναι ταυτόσημη μέ τήν ὀμορφιά! Ἡ ὀμορφιά ἀναβλύζει ἀπό μέσα Της καί ἀκτινοβολεῖ παντοῦ. «Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ Βασιλέως ἔσωθεν». Καί ὅπως εἶναι «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη», μέ τόν ὁλόχρυσο δηλαδή ἱματισμό τῆς Παρθενίας, τῆς Ἁγνότητος, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς ἀγάπης καί κάθε ἄλλης ἀρετῆς, θαμπώνει μέ τήν ὀμορφιά Της τόν ἥλιο καί ὅλα τά ὡραῖα τῆς γῆς! …

Ὅμως ἐμεῖς ἐπιμένομε καί Τῆς προσφέρομε πάντα φῶς, εὐωδία, ὀμορφιά, χωρίς νά τά ἔχῃ ἀνάγκη! Τά ἔχομε ὅμως ἀνάγκη ἐμεῖς! Καί προσφέροντάς τα εἶναι σάν νά Τῆς λέμε: Θεοτόκε, Μητέρα τοῦ Φωτός, ἀξίωσέ μας νά ἰδοῦμε τό φῶς τό ἀληθινόν στήν αἰωνιότητα! Ἀειπάρθενε, ἀξίωσέ μας νά μοσχοβοληθοῦμε ἀπό τό ἄρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Υἱοῦ Σου! Κεχαριτωμένη, ἀξίωσέ μας νά ἀποκατασταθοῦμε στό ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, ἀπαλλασσόμενοι ἀπό κάθε μεταπτωτική ἀσχήμια καί δυσαρμονία! Ἐσύ πού εἶσαι ὁ καθαρός καθρέφτης τῆς πανωραίας ἀρετῆς, τό πολύτιμο ἀλάβαστρον τοῦ μύρου τῆς ἁγιότητος, ὁ ζωηρός προβολεύς τοῦ φωτός τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας, μήν ὑπερίδῃς τούς ταπεινούς προσκυνητάς Σου, τά παιδιά τά ὁποῖα τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἐμπιστεύθηκε στή στοργή Σου, στή φροντίδα Σου, στήν πρεσβεία Σου, στήν κραταιά προστασία Σου!

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χαρῆτε ὅλοι, μέ ὅλη σας τήν καρδιά τήν σημερινή ἡμέρα. Δέν εἶναι ἡμέρα λύπης. Ἡμέρα χαρᾶς εἶναι, κι ἄς ἔχομε ἐνώπιόν μας θάνατο. «Θυμήρης, γάρ, οὐ πενθήρης ἡ παροῦσα πανήγυρις», βροντοφωνάζει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, ὁ Ἱεροσολυμίτης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πάσχα εἶναι! «Τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἀϊβαλιώτης Φώτης Κόντογλου. Πάσχα, δηλαδή διάβασις, πέρασμα, ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν. Ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια. Ἀπό τά λυπηρά στά θυμηδέστερα! … Αὐτή πού ἐγέννησε τήν Ζωή, περνᾶ πλέον ὁριστικά στήν Ζωή, καί βρίσκεται δεξιά τοῦ Θρόνου τῆς Μεγαλειότητος τοῦ Θεοῦ: «Παρέστη ἡ Βασίλισσσα ἐκ δεξιῶν Σου»! Δέν ἐγνώρισε μάλιστα σῆψι καί διάλυσι τό ἄχραντο σῶμα, πού ἐκυοφόρησε καί ἐγέννησε τόν Θεό – Λόγο. Μετέστη καί σωματικῶς ἡ Παναγία στόν ἀκρότατο οὐρανό, καί συνδοξάζεται αἰωνίως μέ τόν Υἱόν Της. Καί μέσα σ᾿ ἐκείνη τήν ἀπερίγραπτη δόξα Της, δέν μᾶς ἐλησμόνησε, δέν μᾶς ἐγκατέλειψε, ἀλλά δέεται ἀδιαλείπτως γιά τήν σωτηρία μας καί σπεύδει προθύμως εἰς βοήθειάν μας, Δεομένη, Γρηγοροῦσα, Ἐλεοῦσα, Γιάτρισσα, Παραμυθία, Ὑπέρμαχος Στρατηγός, Ἐλευθερώτρια, Ὁδηγήτρια, Μητέρων ὡραιότης περίδοξος, Παρθενικόν Κειμήλιον, Εὐαγγελίστρια τῆς σωτηρίας μας, ἡ πάντων Χαρά! …

«Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε», Τῆς ψάλλομε τίς ἡμέρες αὐτές. Ἁπλῶς «μετέστης πρός τήν Ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς». Καί εἴμεθα ἀπόλυτα βέβαιοι καί πεπεισμένοι, μέ ἀτράνταχα τεκμήρια, πώς δέν παύεις «ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη ἐκ θανάτου τάς ψυχάς ἡμῶν»!
Χρόνια πολλά εἰς ὅλους, ἀγαπητοί, μέ πλουσίαν τήν θεομητορικήν εὐλογίαν καί βοήθειαν. Ἀμήν.
Κατσαρός Χρήστος

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Ως μέλος της κριτικής επιτροπής Ζωγραφικής, Λογοτεχνίας & Ποίησης ΠΑΙΔΟΧΡΩΜΑΤΑ 7&8 Αύγουστου 2010 Πορταριά Πηλίου


Χρήστος Α. Κατσαρός Chris Sintiki Συγγραφέας, Ποιητής, Ζωγράφος, Ερευνητής , Εργολάβος / Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην Κριτική Επιτροπή διαγωνισμού, με την Lena Livanos είναι ψυχολόγος, δημοσιογράφος, τηλεπαρουσιάστρια, συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου, ποιήτρια και ζωγράφος.


« ΠΑΙΔΟΧΡΩΜΑΤΑ» - Serres TV | Η διαδικτυακή τηλεόραση των Σερρών
http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=53


Την περιπέτειά μους ως μέλος της κριτικής επιτροπής για το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ του Διαγωνισμού Ζωγραφικής 7 & 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010.

Θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένος ήμουν στις 20 Ιουλίου του 2010, τη μέρα που πήρα το Email Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010, 14:02, από την Λένα Λίβανος , που μου ζητούσε να είμαι μεταξύ των κριτών, για το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ του Διαγωνισμού Ζωγραφικής που είναι δωρεάν φοίτηση δι’ αλληλογραφίας για 3 χρόνια μέχρι την απόκτηση πτυχίου στη Σχολή Ζωγραφικής ABC, είναι ευγενική προσφορά του συγγραφέως Κου Toni Breidel - Χατζηδημητρίου, εκπροσώπου στην Ελλάδα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού ALBERT SCHWEITZER.
Το διάβασα δέκα φορές πριν να το πιστέψω και έπειτα ένιωσα τόσο περήφανος που το είπα σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στον άνθρωπο που καθάριζε τα τζάμια, αλλά και στον γείτονα μου τον αρτοποιό Λεωνίδα Ανδρεάδη. Οι περισσότεροι φίλοι μου γέλασαν μέχρι δακρύων, αλλά κανένας δεν μου είπε «Μην το κάνεις». Ακόμα και η καλύτερη μου φίλη η διάσημη Ποιήτρια, Διεθνούς φήμης από Ζυρίχη Ελβετίας Vicky Kostenas, η όποια έχει διακριθεί στον Ελλαδικό χώρο, με την πρώτη θέση με Αργυρόχρυσό Δαφνοστέφανο στο Διεθνή διαγωνισμό Νεοελληνικής Ποίησης το Νοέμβριο του 2004 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, και πολύ καλή μου προσωπική φίλη την όποια ζήτησα να μας τιμήσει με την παρουσία της στα παιδοχρώματα 7 & 8 Αύγουστου 2010 στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας , όταν σταμάτησε να γελάει, μου είπε «Ναι, κάνε το» και πρόσθεσε: «Μόνο μη με προτείνεις» διότι είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα μου αλλά θα έρθω στην απονομή στο υπόσχομαι.
Η επιστολή έλεγε πως αν είχα οποιοδήποτε ερώτημα μπορούσα να το συζητήσω με τον Χριστόφορο τον σύζυγο της Λένας Λίβανος στη συνάντησή μας.
Πηγαίνω τακτικά σε εκθέσεις και είμαι –ή μάλλον ήμουν– γενικά ενθουσιώδης όσον αφορά τη σύγχρονη τέχνη.
Με εξοργίζει να ακούω ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι είναι φιλότεχνοι μόνο και μόνο επειδή πηγαίνουν σε κάθε έκθεση Μονέ, Κόνσταμπλ ή Καραβάτζο και έπειτα σαρκάζουν τη σύγχρονη τέχνη λέγοντας αστεία για καρχαρίες τουρσί και ξέστρωτα κρεβάτια. Και, αντίθετα με τους περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο της τέχνης, μ’ αρέσει ο θεσμός των Βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής που είναι δωρεάν φοίτηση δι’ αλληλογραφίας για 3 χρόνια μέχρι την απόκτηση πτυχίου στη Σχολή Ζωγραφικής ABC με όλη τη φασαριόζικη δημοσιότητα που τον περιβάλλει.
Όλα αυτά βέβαια δεν συγκροτούν κανένα σπουδαίο βιογραφικό. Υποθέτω ότι η ελάχιστα κολακευτική αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να βρουν ανεξάρτητους κριτές που να μην είναι επαγγελματικά ή εμπορικά συνδεμένοι με το καλλιτεχνικό κύκλωμα.
Καταφέραμε τελικά να φτάσουμε δύσκολα στη λίστα των τριών (3) βραβείων ζωγραφικής & έξι (6) Επαίνων ζωγραφικής. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι καλή λίστα ή τουλάχιστον ότι έχει αρκετή ποικιλία, καθώς περιλαμβάνει αξιόλογα παιδιά με πολύ ταλέντο που το μελλών τους ανήκει.
Και στο διαγωνισμό Λογοτεχνίας επίσης ήταν πολύ δύσκολα τα καθήκοντα μου διότι όλα τα παιδιά έγραψαν υπέροχα, με συγκίνησε ιδιαίτερα η προσπάθεια ενός αγοριού του Αντώνη Γιαννακούρα ασχέτως που πίρε Έπαινο και όχι βραβείο, και νομίζω ότι το μελλών του ανήκει στην λογοτεχνία.
Εκεί που θα έλεγα ότι ήταν ποιο εύκολα τα καθήκοντα μου ως κριτή ήταν στην Ποίηση διότι η Χριστίνα Καπετάνου ξεχώρισε από τα αλλά παιδιά, και έτσι ένιωθα ότι δεν θα αδικήσω κάποιο παιδί διότι όλα ήταν υπέροχα.
Τα καθήκοντά μου ως κριτής τελείωσαν, εκτός από το ότι πρέπει όλοι να συναντηθούμε πάλι τον Δεκέμβριο για να διαλέξουμε τον νικητή στην νέα χορηγία που πιθανών, θα στηρίξει την προσπάθεια της Λένας Λίβανος. Θα έλεγα ότι είναι πρόδηλο ποιος θα
νικήσει, αλλά σκέφτομαι το ποσό δύσκολος ήταν ο διαγωνισμός στην Πορταριά Πηλίου.


Κατσαρός Χρήστος Συγγραφέας-Ποιητής και Ζωγράφος/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην Κριτική Επιτροπή διαγωνισμού. Ανδριάνα Παιδοχρώματα 2004-05
http://www.facebook.com/album.php?aid=690&id=100001687050983&l=c9f571f33b http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=53

Παρασκευή, 13-8-2010

Στο YouTube αντιγράφοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τον διαγωνισμό.
-->
YouTube:
               Το κανάλι του χρήστη christos411970

Διαγωνισμός Λογοτεχνίας & Ποίησης
Η Λένα Λίβανος, δίνει το θέμα του διαγωνισμού στην λογοτεχνία & ποίηση. Κατσαρός Χρήστος Συγγραφέας-Ποιητής και Ζωγράφος/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην κριτική επιτροπή διαγωνισμού.
Στην Λογοτεχνία το θέμα: το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να κάνω στον φίλο μου.... που θα μπορούσε να με θυμάται για πάντα!
Στην Ποίηση: δυο θέματα στην Ποίηση: 1) Γιατί αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα!!!! 2) Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει δίχως φαντασία!!!!!

272.ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
-->
Διαγωνισμός Παιδικής Λογοτεχνίας και ποίησης 8/8/10 (Α) http://youtu.be/SgDqLRZm3gk273. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ &ΠΟΙΗΣΗΣ
-->

Διαγωνισμός Παιδικής Λογοτεχνίας και ποίησης 8/8/10 (Β) http://youtu.be/xf892SLcOJc

 
 


-->

274. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΝ ΚΡΙΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ ΤΑ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

-->

Διαγωνισμός Παιδικής Λογοτεχνίας και ποίησης 8/8/10 (Γ) http://youtu.be/k7N8HxlYORw

 
 

 

275. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Κωνσταντίνος Αρλάρης – Αγιογράφος ΣΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

 

 Διαγωνισμός Παιδικής Λογοτεχνίας και ποίησης 8/8/10 (Δ) http://youtu.be/RRiYkO49-cI

 
 

-->

276. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ 

-->Διαγωνισμός Παιδικής Λογοτεχνίας και ποίησης 8/8/10 (Ε) http://youtu.be/ey24oUUILjg


 

 


-->Η Αλεξάνδρα Καπετανού, μου περιγράφει τη έχει γράψει στον διαγωνισμό Λογοτεχνίας – Ποίησης -->

277. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ

Συνέντευξη Α. Καπετάνου/Λογοτεχνία-Ποίηση 2010 http://youtu.be/dt7yc7-8qD0 


OΑντώνης Γιαννακούρας, μου περιγράφει τη έχει γράψει στον Διαγωνισμό Λογοτεχνίας – Ποίησης

278. Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ

Συνέντευξη Α. Γιαννακούρα/Λογοτεχνία-Ποίηση 2010 http://youtu.be/haeeUEh3k3U 

Η Χριστίνα Καπετάνου, μου περιγράφει τι έχει γράψει στον διαγωνισμό Λογοτεχνίας – Ποίησης

279.Η ΧΡΙΣΤΗΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ

 Συνέντευξη Χρ. Καπετάνου/Λογοτεχνία-Ποίηση 2010 http://youtu.be/piL_wheedIo 

-->
Διαγωνισμός  Παιδικής Ζωγραφικής
Παιδοχρώματα 7 Αύγουστου 2010
 Η Λένα Λίβανος, δίνει το θέμα του διαγωνισμού στην Ζωγραφική ένας κήπος καλοκαιρινός και τα παιδιά επί το έργον …….!!!!!
Παιδοχρώματα 7 & 8 Αύγουστου 2010
Η Λένα Λίβανος, ΕΔΩΣΕ το θέμα του διαγωνισμού στην ζωγραφική (ένας κήπος καλοκαιρινός)και τα παιδιά δημιουργούν τον κήπο ,Κατσαρός Χρήστος συγγραφέας-ποιητής και ζωγράφος/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην κριτική επιτροπή διαγωνισμού.
 «ΠΑΙΔΟΧΡΩΜΑΤΑ» ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Το μεγαλύτερο πολιτισμικό, κοινωνικό, ιστορικό γεγονός στην Ελλάδα για το έτος 2010 7 Αύγουστου στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας Στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου 

Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  

264. Η ΛΕΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής/Πορταριά 7/8/10 (Α) http://youtu.be/tvcDDjGnxBs 265. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΜΝΕΥΝΣΗ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΦΑΝΤΑΖΩΝΤΑΙ Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής/Πορταριά 7/8/10 (Β) http://youtu.be/sUvYiZN1blk

 
 


266. ΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής/Πορταριά 7/8/10 (Γ) http://youtu.be/NeC1UoOvwg8

 
 

 

267. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΗΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟ Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής/Πορταριά 7/8/10 (Δ) http://youtu.be/ez9IGVrBJa0

 
 

268. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΖΙΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΗΠΟ Το κοριτσάκι του Κωνσταντίνου Αρλάρη 7/8/2010 http://youtu.be/asEP1xmbzS0

 
 


269. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΖΩΓΡΑΦΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ Συνέντευξη Α. Καπετάνου/Παιδικής Ζωγραφικής 2010 http://youtu.be/r5SzkGcCx7w

 
270. Η ΧΡΙΣΤΗΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ Συνέντευξη Χ. Καπετάνου/Παιδικής Ζωγραφικής 2010 http://youtu.be/3-Xq6FiOrXM

-->
Το θέμα του διαγωνισμού στην Ζωγραφική ένας κήπος καλοκαιρινός και τα παιδιά επί το έργον …….!!!!!
ΚΗΠΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 13-4-2010

Garden and house/Κήπος και οικία- Χρήστος Α. Κατσαρός 13/4/2010 (Α) http://youtu.be/k_YOgtBnWNs
Απονομή Βραβείων στα Παιδοχρώματα & το πρώτο δεκάλεπτο (10) της απονομής!Απονομή Βραβείων στα Παιδοχρώματα & το δεύτερο δεκάλεπτο (10) της απονομής!Απονομή Βραβείων στα Παιδοχρώματα & Το τελευταίο ένα (1) λεπτό & Η μεγάλη Νικήτρια του διαγωνισμού στην Λογοτεχνία – Ποίηση Χριστίνα ΚαπετάνουΚαι στο face book αντιγράφοντας τους παρακάτω συνδέσμους όλες της φωτογραφίες του διαγωνισμού.
http://www.facebook.com

ΠΑΙΔΟΧΡΩΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 8-8-2010
http://www.facebook.com/album.php?aid=663&id=100001687050983&l=c914e864b2Διαγωνισμός Ζωγραφικής, Λογοτεχνίας και Ποίησης
Παιδοχρώματα 7 & 8 Αύγουστου 2010
Το μεγαλύτερο πολιτισμικό, κοινωνικό, ιστορικό γεγονός στην Ελλάδα για το έτος 2010 7 & 8 Αύγουστου στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας Στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου 7 & Κυριακή 11:00 π.μ., & 20:00 μ.μ., Αυγούστου 2010 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πορταριάς, η τηλεπαρουσιάστρια, ζωγράφος και λογοτέχνης Λένα Λιβανός και τα «Παιδοχρώματα»

http://www.facebook.com/album.php?aid=661&id=100001687050983&l=3c37c72386Παιδοχρώματα 7 & 8 Αύγουστου 2010
Η Λένα Λίβανος, ΕΔΩΣΕ το θέμα του διαγωνισμού στην ζωγραφική (ένας κήπος καλοκαιρινός)και τα παιδιά δημιουργούν τον κήπο ,Κατσαρός Χρήστος συγγραφέας-ποιητής και ζωγράφος/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην κριτική επιτροπή διαγωνισμού.

«ΠΑΙΔΟΧΡΩΜΑΤΑ» ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Διαγωνισμός Ζωγραφικής, Λογοτεχνίας και Ποίησης
Παιδοχρώματα 7 & 8 Αύγουστου 2010
Το μεγαλύτερο πολιτισμικό, κοινωνικό, ιστορικό γεγονός στην Ελλάδα για το έτος 2010 7 & 8 Αύγουστου στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας Στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου 7 & Κυριακή 11:00π.μ., & 20:00 μ.μ., Αυγούστου 2010 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πορταριάς, η τηλεπαρουσιάστρια, ζωγράφος και λογοτέχνης Λένα Λιβανός και τα «Παιδοχρώματα»

http://www.facebook.com/album.php?aid=604&id=100001687050983&l=20156346c1.....................................................................................

Χρήστος Κατσαρός Chris Sintiki κρατώντας στον χέρι το δημιούργημα της Χριστίνας καπετάνιου που έλαβε μέρος στην Ζωγραφική ως τιμής ένεκεν και νικήτρια του διαγωνισμού 2009. Με την διάσημη Ποιήτρια, Διεθνούς φήμης από Ζυρίχη Ελβετίας Vicky Kostenas, η όποια έχει διακριθεί στον Ελλαδικό χώρο, με την πρώτη θέση με Αργυρόχρυσό Δαφνοστέφανο στο Διεθνή διαγωνισμό Νεοελληνικής Ποίησης το Νοέμβριο του 2004 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, και πολύ καλή μου προσωπική φίλη & με τα δυο κορίτσια τις Αξιότιμης οικογενείας Καπετάνου, την νικήτρια του διαγωνισμού Α΄ Βραβείου Λογοτεχνίας – Ποίησης Χριστίνα & και την Αλεξάνδρα με διακρίσεις στην ζωγραφική Γ΄ Βραβείο, αλλά και στην λογοτεχνία ποίηση Α΄ Έπαινο.Χρήστος Κατσαρός Chris Sintiki με τα τρία παιδιά της Αξιότιμης οικογενείας κ. & κ. Παπατόλια την Νικήτρια του διαγωνισμού Ζωγραφικής Α΄ Βραβείου Ελευθερία Παπατόλια & τα αλλά δυο αδέλφια της τον Κωνσταντίνο με έπαινο στην λογοτεχνία και την αδελφή της.Χρήστος Κατσαρός Chris Sintiki με τα δυο κορίτσια τις Αξιότιμης οικογενείας Καπετάνου, την νικήτρια του διαγωνισμού Α΄ Βραβείου Λογοτεχνίας – Ποίησης Χριστίνα & και την Αλεξάνδρα με διακρίσεις στην ζωγραφική Γ΄ Βραβείο, αλλά και στην λογοτεχνία ποίηση Α΄ Έπαινο.Χρήστος Κατσαρός Chris Sintiki  ανάμεσα στην Λένα Λίβανος Lena Livanos& Vicky Kostenas Vicky Kostenas Συγγραφέα, Ποιήτρια, διεθνούς φήμης από Ζυρίχη Ελβετίας, μέσα στον Ελλαδικό χώρο έχει διακριθεί , εισπράττοντας την πρώτη θέση με αργυροχρυσό δαφνοστέφανο σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ το Νοέμβριο του 2004 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.Κατσαρός Χρήστος Chris Sintiki Συγγραφέας-Ποιητής και Ζωγράφος/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες στην Κριτική Επιτροπή διαγωνισμού , μαζί με τους άλλους δυο της Κριτικής Επιτροπής, τον Θανάσης Νικολάου –Συγγραφέας & Κωνσταντίνος Αρλάρης – Αγιογράφος, και την Λένα Λίβανος  Lena Livanos. Αλεξάνδρα & Χριστίνα Καπετάνου επί το έργον! Την ώρα του διαγωνισμού Λογοτεχνίας – Ποίησης.
Χρήστος Κατσαρός Chris Sintiki Συγγραφέας με την νικήτρια του διαγωνισμού Ζωγραφικής Ελευθερία Παπατόλια, ανάμεσα στους γονείς τις & στην Λένα Λίβανος Lena Livanos - Vicky Kostenas Vicky Kostenas Συγγραφέα, Ποιήτρια, διεθνούς φήμης από Ζυρίχη Ελβετίας, μέσα στον Ελλαδικό χώρο έχει διακριθεί , εισπράττοντας την πρώτη θέση με αργυροχρυσό δαφνοστέφανο σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ το Νοέμβριο του 2004 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Chris Sintiki Με τα δυο παιδιά τις αξιότιμης οικογενείας κύριου & κύριας Γιαννακούρα (εκπαιδευτικών) τον Αντώνη Γιαννακούρα  Αντώνης Γιαννακούρας με έπαινο στην λογοτεχνία – Ποίηση & την αδερφούλα του Δήμητρα Γιαννακούρα με έπαινο στην Ζωγραφική.Chris Sintiki Με την Γεωργία Καράμπελα και της μητέρα της. Έπαινο στην ζωγραφική.Ο Αντώνης Γιαννακούρας Αντώνης Γιαννακούρας επί το έργον …..!!!!!!! Στην λογοτεχνία την ώρα του διαγωνισμού.Αλεξάνδρα & Χριστίνα Καπετάνου, πριν τον διαγωνισμό Λογοτεχνίας – Ποίησης 8/8/2010Αλεξάνδρα & Χριστίνα Καπετάνου επί το έργον! Την ώρα του διαγωνισμού λογοτεχνίας – ποίησης. Και Χρήστος Κατσαρός Chris Sintiki με την Λένα Λίβανος Lena LivanosΌλα τα παιδιά με τα Βραβεία, Επαίνους και την Λένα Λίβανος Lena Livanos


Με όλη την οικογένεια Καπετάνιου.Chris Sintiki


Chris Sintiki Με τα δυο παιδιά της Αξιότιμης οικογενείας Σχίζα, τον Αντώνη και την Μαρία, που πήραν επαίνους, αλλά και το Γ΄ Βραβείο στην Λογοτεχνία η Μαρία.


Chris Sintiki Με την Ευδοκία Κατσιοπούλου έπαινο στην Ζωγραφική


Στον παρακάτω σύνδεσμο στο YouTube μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο του διαγωνισμού στα παιδοχρώματα 2010, με τιμή και εκτίμηση Χρήστος Κατσαρός. http://www.youtube.com/user/christos411970?feature=mheeΗ ΧΡΙΣΤΗΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΩΣ Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 2009Παρακάτω ακλουθούν φωτογραφίες από τα έργα των παιδιών που έλαβαν μέρος στην Ζωγραφική στα Παιδοχρώματα 7/8 Αύγουστου 2010
Το δημιούργημα της Αλεξάνδρας Καπετάνου από Κορδελιό Θεσσαλονίκης, το όποιο πήρε στον διαγωνισμό Ζωγραφικής το Γ’ Βραβείο!!!!!!

Το δημιούργημα της Αλεξάνδρας Καπετάνου από Κορδελιό Θεσσαλονίκης, το όποιο πήρε στον διαγωνισμό Ζωγραφικής το Γ’ Βραβείο!!!!!!
.........................................................................................................................................................................

Το έργο της νικήτριας του διαγωνισμού Ζωγραφικής Α΄ Βραβείου Ελευθερία Παπατόλια
Παρακάτω ο σύνδεσμος του Α’ Βραβείο στη Ζωγραφική!
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001687050983&v=photos#!/photo.php?fbid=100586746674227&set=a.100568213342747.663.100001687050983&pid=3920&id=100001687050983..........................................................................................................................................................................

Όλα τα παιδιά του διαγωνισμού επί το έργον!!

Αλλά και η Ελευθερία Παπατόλια πρώτη από δεξιά επί το έργον…..!!!!!!!!!
Το έργο της νικήτριας του διαγωνισμού Ζωγραφικής Α΄ Βραβείου Ελευθερία Παπατόλια

Παρακάτω ο σύνδεσμος του Α’ Βραβείο στη Ζωγραφική!
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001687050983&v=photos#!/photo.php?fbid=100586746674227&set=a.100568213342747.663.100001687050983&pid=3920&id=100001687050983

...............................................................................

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διττέ τα θέματα του διαγωνισμού:


Στο YouTube το θέμα του διαγωνισμού στην Λογοτεχνία και Ποίηση http://youtu.be/SgDqLRZm3gk


Στο YouTube το θέμα του διαγωνισμού στην Ζωγραφική http://youtu.be/tvcDDjGnxBs


ΚΗΠΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 13-4-2010 http://youtu.be/k_YOgtBnWNs

Στο Blogger την περιπέτειά μους ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής για το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ του Διαγωνισμού Ζωγραφικής 7 & 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010.
http://christoskatsaros.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html


Chris Sintiki


Chris Sintiki


Chris Sintiki


Chris Sintiki


258 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ 7-8-2010


259. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7-8-2010
-->

Η μαγευτική διαδρομή Βόλου – Πορταριάς Πηλίου 7/8/10 (Α) http://youtu.be/4VuB0TrAaV8


260.Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7-8-2010
-->
Η μαγευτική διαδρομή Βόλου – Πορταριάς Πηλίου 7/8/10 (Β) http://youtu.be/cTQK1ET4ak4


261.Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 7-8-2010
-->
Η μαγευτική διαδρομή Βόλου – Πορταριάς Πηλίου 7/8/10 (Γ) http://youtu.be/zOs1VZkHBLM262. Άφιξη στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας 7-8-2010
-->
Η μαγευτική διαδρομή Βόλου – Πορταριάς Πηλίου 7/8/10 (Δ) http://youtu.be/d8Y155ADKi4


Εδώ μπορείτε να διττέ στο παγκόσμιο χάρτη την Πορταριά Πηλίου και το κλειστό γυμναστήριο που έγιναν τα παιδοχρώματα 7/8-8-2010 http://maps.google.com/maps?ll=39.394252,22.997088&spn=0.014526,0.027251&t=h&z=15&lci=com.panoramio.all


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Τι κάνει μια μεγάλη Souvenir;

Τι κάνει μια ξεχωριστή νότα σε ένα απλό σουβενίρ; Χρήστος Α. Κατσαρός & Παιδοχρώματα με την Λένα Λίβανος 7/8-8-2010 στο Βουνό των Κενταύρων – Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας. Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου εννιάχρονη (9) κόρη Ανδριάνα & όλους/ες τους/ης φίλους/ες μου.
Κάθε φορά που ταξιδεύετε σε ένα νέο προορισμό για ένα σαββατοκύριακο ή μια εβδομάδα ή δύο για την επαναφόρτιση, φέρνουμε στο σπίτι λίγο μπιχλιμπίδια, αναμνηστικά για τις οικογένειές μας φίλους, και μερικές φορές ακόμη και για τους εργαζομένους μας από κοινού. Κάθε τουριστικός προορισμός στον κόσμο, έχει τα κομμάτια της, το δικό του μικρό του κιτς που μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα με σουβενίρ, να πωλείται σε διάσημα μνημεία όπως τον Πύργο του Άιφελ ή διασκορπισμένες σε ολόκληρο το σκεπτικό του διάσημου Μάγια ερείπια. Αναμνηστικά φέρει ένα μικρό κομμάτι του κόσμου πίσω στο σπίτι για να δείτε τους φίλους και την οικογένειά σας ότι ακόμα κι αν ήταν μακριά, πολύ μακριά απολαμβάνοντας τον ήλιο ή στους λιθόστρωτους δρόμους, θυμηθήκατε να σκεφτούμε γι 'αυτά στο ταξίδι σας. Λοιπόν, τι κάνει ένα μεγάλο αναμνηστικό;
Εξετάστε το ενδεχόμενο του κοινού σας

. Όπως συμβαίνει με όλους δώρο που δίνει, είναι το πρόσωπο που είστε αγοράζοντας ένα σουβενίρ για να το υπαγορεύει αυτό που πάνε να αγοράσουν. Ακόμη και με κάτι τόσο απλό όσο ένα αναμνηστικό, θα πρέπει να σκεφτείτε για τον αποδέκτη του δώρου. Αντίθετα με τη λαϊκή σοφία, δεν είναι η σκέψη που μετράει, όταν πρόκειται να δοθεί στις μεγάλα αναμνηστικά? είναι που σκέφτεστε να κάνετε.
Αναμνηστικά θα πρέπει να χτυπήσει μια χορδή όταν τους παρόντες στην οικογένειά σας, τους φίλους και όταν παίρνετε το σπίτι. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση σχετικά με το ποια μικρό κομμάτι του Ρίο ντε Τζανέιρο, που έφερε στο σπίτι για τη μαμά και το οποίο εκείνη που έφερε στο σπίτι για το φίλο σας ή τη φίλη. Επιλέγοντας ένα αναμνηστικό με βάση το ποιος θα πάμε να το δώσει για να κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο.

Τα αναμνηστικά θυμάμαι, αγαπάμε και την αγάπη, παρά την ποιότητά τους μερικές φορές απαίσια κιτς, είναι αυτά που σημαίνουν κάτι για μένα. Ψυγείο μαγνήτες μπορεί να είναι μια φοβερή σουβενίρ που λέει, «Ω, ναι ... εδώ θα πάτε. Θέλετε το ένα με το σκάφος πάνω του ή το ένα με το τροπικό δέντρο; "Αλλά μερικά από τα καλύτερα σουβενίρ που έχω πάρει είναι μαγνήτες ψυγείου που έχουν κάποια μεγαλύτερη σημασία για μένα και τους φίλους που τους διάλεξα για μένα κατά μήκος των ταξιδιών τους. Κάθε φορά που κοιτάζω σε αυτούς τους μαγνήτες ψυγείου, θυμάμαι μέσα αστεία και τους τόνους των αναμνήσεων.
Price Point Problems? Τιμή Προβλήματα Point?
Μόλις αποφασίσετε ποιος θέλετε να αγοράσετε, όλοι γνωρίζουμε ότι ο φίλος σας φίλη ή αναμένει ένα διαφορετικό σουβενίρ από τον άνθρωπο που μετοχών θαλαμίσκο σας στην εργασία-τότε μπορείτε να δείτε τα σημεία των τιμών. Μερικά αναμνηστικά είναι πιο ακριβά από άλλα και η τιμή των αναμνηστικών αλλάζει ανάλογα με το πού βρίσκεστε. δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Δυτική Ευρώπη τείνουν να έχουν ακριβά αναμνηστικά, ενώ σε ορισμένες χώρες υπάρχουν μπρελόκ και μικρά στολίδια που κοστίζουν λιγότερο από ένα δολάριο. Αυτό είναι μεγάλη είδηση για τον ταξιδιώτη που χρειάζεται να διατηρηθεί η κατώτατη γραμμή στον ορίζοντα όταν φέρνουν στο σπίτι μικρά δώρα για την οικογένεια και τους φίλους.
Το καλύτερο σουβενίρ μπορεί να κοστίζει πολύ λίγο, αλλά δεν τείνουν να είναι τα μπιχλιμπίδια βρίσκονται σε κάθε κατάστημα με σουβενίρ σε κάθε πόλη σε όλο τον κόσμο. Μόλις δοθεί ένας Πύργος του Άιφελ keychain, σίγουρα δεν χρειάζεται άλλο. Πόσο μάλλον ένας από κάθε φίλο, ξάδερφος ή συν-εργαζόμενος, ο οποίος αεριωθούμενα μακριά στο Παρίσι για τις διακοπές τους κάθε χρόνο.
Περπατήστε off the beaten path και να ρίξουμε μια ματιά στις χειροτεχνίες για τα μοναδικά αναμνηστικά. Φέρνοντας κάτι σπίτι που έχει γίνει από έναν τοπικό τεχνίτη ή τεχνίτης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνει αναμνηστικά νιώθει ξεχωριστός και να κρατήσει τον προϋπολογισμό σας αρκετά χαμηλό την ίδια στιγμή. Μοναδικά αναμνηστικά που είναι πληκτρολογηθεί στην εν λόγω ειδικό κάποιος-και όλες σας εκτεταμένης οικογένειας-δεν χρειάζεται να σας κοστίσει ένα χέρι και ένα πόδι.
Ξεχάστε δώρων, Φέρτε Αρχικά, Μεγάλα δώρα


Ένα πράγμα που θυμάται είναι ότι αναμνηστικά είναι διαφορετικά από ό, τι δώρα. Δώρων είναι συνήθως μικρά πράγματα που τιμολογούνται φθηνότερα και δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο στο σακίδιο σας ή βαλίτσα. Δώρα είναι συνήθως πιο ακριβά και να γιορτάσουν μια σημαντική μέρα της ζωής κάποιου.

Αντί να δαπανούμε τα χρήματά σας σε αναμνηστικά και, στη συνέχεια, αγοράζει την οικογένειά σας φίλους και ένα DVD ή μια συνδρομή περιοδικών, όταν γενέθλια, επετείους και τις αργίες έρθουν κοντά, να εξετάσει την αγορά δώρων, όταν είστε σε διακοπές. Βρίσκω πάντα μεγάλα δώρα όταν ταξιδεύω , πράγματα που ξέρω ακριβώς τους φίλους μου, την οικογένεια και θα το λατρέψουν. Γι 'αυτό και τείνουν να φέρνουν δώρα στο σπίτι και παραιτούνται αναμνηστικά. οικογένειά μου τους φίλους και να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, ενώ για να πάρει το κομμάτι τους από το Παρίσι ή Αντίγκουα, αλλά όταν ανοίγουν τα δώρα τους, που πραγματικά δεν με ενδιαφέρει ότι δεν παίρνουν ένα t-shirt ή keychain θα μπορούσα να έχω αγοράσει στο αεροδρόμιο στο σπίτι μου.

My Best Friend Went To Vegas… Ο φίλος μου πήγε στο καλύτερο Βέγκας ...

Και όλα τα πήρα ήταν αυτό το άθλιο t-shirt! Θυμήσου εκείνα τα t-shirts ότι σε ένα χρονικό σημείο βρέθηκαν πάνω από όλα και έγινε ένα κοινό αναμνηστικό για την οικογένεια και τους φίλους για να φέρει στο σπίτι από το ταξίδι τους; Τώρα ξέρετε τι κάνει μια πραγματικά μεγάλη σουβενίρ και έχετε μια άλλη επιλογή, αν αποφασίσετε ότι αναμνηστικά απλά δεν είναι για σας μετά από όλα.
Αξίζει ειλικρινά όλοι/ες τον Αύγουστο του 2011 να βρεθείτε σε αυτή την μοναδική διοργάνωση για την Ελλάδα που διοργανώνει η Λένα Λίβανος. Πιστεύω όλους/ες να σας συναντήσω στα Παιδοχρώματα 2011.
Χρήστος Α. Κατσαρός Chris Sintiki


Τι κάνει μια μεγάλη Souvenir